Weź udział w Hackathonie Solana Riptide i walcz o 30 tysięcy dolarów jako zespół z Polski!

Faustyna przedstawia nagrodę $30K dostępną dla polskiego teamu w ramach Hackathonu Solany Riptide https://twitter.com/Bering_Waters/status/1501633402432278537
  • Rywalizacja o liczne nagrody przygotowane przez sponsorów, w tym od nas, od Bering Waters,
  • Możliwość prezentacji umiejętności na scenie międzynarodowej,
  • Rozpoczęcie projektu, który może stać się perspektywicznym startupem opartym na blockchainie Solana.
Contact us via Telegram at https://t.me/Contact_BeringWaters or scan the QR code.
Meet our Judges: https://twitter.com/Bering_Waters/status/1500834946449039366

Kontakt do Bering Waters

Website: www.beringwaters.com
Email: info@beringwaters.com
Telegram: https://t.me/Contact_BeringWaters
Twitter: @Bering_Waters
Youtube: Bering Waters Group

--

--

Bering Waters Group specializes in blockchain projects with untapped potential. It comprises of three industry leading businesses-OTC Desk, Ventures, and Tech.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Bering Waters Group

Bering Waters Group

Bering Waters Group specializes in blockchain projects with untapped potential. It comprises of three industry leading businesses-OTC Desk, Ventures, and Tech.